User Tools

Site Tools


pl:terminologia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:terminologia [2012/09/29 13:30] (current)
mkucia created
Line 1: Line 1:
 +====== Terminologia ======
 +
 +===== Element =====
 +Niepodzielna pod względem funkcjonalnym bez utraty swoich własności charakterystycznych część składowa układu.
 +
 +===== Obwód elektryczny =====
 +Struktura połączenia elementów w której występuje jedna zamknięta droga dla przepływu prądu.
 +
 +===== Układ elektryczny =====
 +Struktura połączenia elementów w której występuje więcej niż jedna zamknięta droga dla przepływu prądu.
 +
 +===== hFE =====
 +>>The common emitter current gain is defined as the BETA or Hfe (which stands for:  H parameters, forward current transfer ratio, common emitter configuration)
 +Wzmocnienie prądowe w konfiguracji wspólnego emitera jest definiowane jako BETA lub Hfe (które wzięło się z: parametr H, współczynnik wzmocnienia prądowego polaryzacji przewodzącej w konfiguracji wspólnego emitera) ;-)
 +
 +===== VCC =====
 +Układy cyfrowe bazują na tranzystorach,​ najwięcej jest w nich tranzystorów bipolarnych. VCC to napięcie doprowadzane do kolektorów tranzystorów (collector),​ analogicznie oznacza się napięcia dla: emiterów VEE, źródeł VSS, drenów VDD. Najprościej przyjąć że VCC to po prostu szyna zasilania.
 +
 +===== MSB =====
 +Most Significant Bit - bit najbardziej znaczący ​
 +
 +===== LSB =====
 +Least Significant Bit - bit najmniej znaczący
 +
 +===== Ripple =====
 +Tętnienie. Nie elektryczne:​ Zmarszczka na wodzie. Fala.
  
pl/terminologia.txt · Last modified: 2012/09/29 13:30 by mkucia